دکتر مسلمی

دکتر مسلمی کارگزاری مسلمی با پشتوانه تجربی بیش از سی سال از پایین‌ترین سطوح سازمانی تا ریاست ادارات صدور و خسارت بیمه آسیا در استان مازندران و گلستان و مدیریت منطقه‌ای در بیمه سرمد بوده است و هم‌ اکنون این کارگزاری با تیمی جوان و مصمم از کارآمدترین کارشناسان، آماده خدمات بیمه‌ای می‌باشد. همچنین این…